viernes, 8 de abril de 2016

Traducciones. Aistriúchán. Nереводы. Translations.


Original/ Español:
¿Tu existes luminoso?


 
Que la seriedad del mundo no quite tu sonrisa.
Que las circunstancias no te roben tus sueños.
Que la negatividad aparente no se lleve tu positivismo.
Que la traición no eclipse tu confianza en los demás.
Que la frialdad del mal no destruya tu capacidad para obrar bien.
Que la oscuridad no apague tu intensa luz.
Que el hielo de otros corazones no enfríe tu fuego.
Que el qué dirán no impida que puedas ser tú mismo.
Que la hipocresía ajena no te convierta en un títere mentiroso.
Que la falta de integridad de alguien, no se adhiera a tu esencia.
Que los colores grises que pueda ofrecerte el mercado de la vida, no sea comprado por tus múltiples colores.
Que la lluvia no opaque el resplandor de tu sol.
Que la carencia no se apodere de tus recursos.
Que tu cielo se llene de estrellas a cada segundo, mientras más estrellas haya; más posibilidades tienes para brillar.
Que tus ángeles entren por tu puerta y no por un cerrojo, mientras más los dejes entrar; más protegido y acompañado estará tu espíritu.
Que tu alma se mueva al ritmo del amor y la pasión de tu integridad.
Que la llama furiosa de tu ser sea vista no sólo por los hombres y la tierra, sino incluso, más allá en el terreno del universo.
Que la simpática voz de tu alma sea atrapada por sirenas de otro universo fantástico: la imaginación abre las puertas para experimentar lo sublime en la tierra.
Y recuerda, recuerda: tú existes luminoso implícito debajo de tu piel, tú insistes en formar parte de un universo hermoso, tú eres lo que se esconde detrás de la primera vista, eres lo que hace que todo se mueva, eres lo que produce los destellos en el cielo y en las pupilas de otro ser humano.

 
 
 
 
Traducciones. Aistriúchán. Nереводы. Translations.

You exist luminous? (the luminous exist, your light exist?)

 

That the seriousness of the world do not remove your smile.
That circumstances don't you steal your dreams.
That the apparent negativity not carrys your positivism.
That the betrayal not eclipse your trust in others.
That the coldness of evil does not destroy your ability to do good.
That darkness not turn off your intense light.
That Ice hearts of other people, not cool down your fire.
That what people say, not prevent you can be yourself.
That hypocrisy of others, do not you becomes a puppet liar.
That the lack of integrity of anyone, not stick to your essence.
That the gray colors that can the bring life market, is not purchased for your multiple colors.
That rain does not overshadow the brightness of your sun.
That poverty not takes over your resources.
That your sky this filled with stars every second, the more stars there; more chances you have to shine.
May your angels come through your door and not by a latch, while more they come; more protected and accompanied will your spirit.
That your soul moves to the rhythm of love and passion of your integrity.
That furious the flame of your being is seen not only by men and earth, but even beyond the field of the universe.
That the sympathetic voice of your soul is trapped by sirens of another fantasy universe: imagination opens the door to experience the sublime on earth.
And remember, remember: you bright implicit under your skin exist, you insist on being part of a beautiful universe, you are what is behind the first sight, you are what makes everything move, you are what produces the flashes in the sky and in the eyes of another human being.


----------
Ваш свет существует?Серьезность мира не удалить вашу улыбку.Обстоятельства вы украсть ваши мечты.Кажущаяся негативность принимает ваш позитивизм.Предательство не затмит ваше доверие в других.Холодность зла не разрушает вашу способность делать добро.Тьма не выключайте интенсивный свет.Ледяные сердца другой охладиться ваш огонь.
Это не мешает то, что люди говорят, что вы можете быть самим собой.Hypocrisy другие не стать марионеткой лжецом.Отсутствие целостности любого, не прилипает к вашей сущности.Серые цвета, которые могут принести жизнь рынок, не приобрели для нескольких цветов.Дождь не затмить яркость вашего солнца.Это отсутствие не взять на свои ресурсы.Ваше небо наполнен звездами каждую секунду, тем больше звезд там; тем больше шансов у вас есть, чтобы светить.Пусть ваши ангелы приходят через вашу дверь и не замком, в то время как более отпустить; более защищенными и в сопровождении будет ваш дух.Ваша душа движется в ритме любви и страсти вашей целостности.Разъяренный, что пламя вашего существа видится не только мужчины и землей, но даже за пределами поля Вселенной.Симпатической голос вашей души в ловушке сиренами другой фэнтезийной вселенной: воображение открывает дверь, чтобы испытать возвышенного на земле.И помните, помните: вы ярко неявное под кожей есть, вы настаиваете на том, частью прекрасной вселенной, есть то, что находится за первый взгляд, есть то, что делает все движение, есть то, что производит вспышки в небе и в глазах другого человека.


----------


Există lumina ta?Gravitatea lumii nu îndepărtează zâmbetul tău.Circumstanțe nu-i furi visele tale.Negativitatea aparenta ia pozitivismul ta.Trădarea nu eclipsa încrederea în alții.Frigul răului nu distruge capacitatea ta de a face bine.Întuneric, nu opriți lumina intensă.inimi de gheață din alte răcească focul.Asta nu împiedică ceea ce oamenii spun că poți fi tu însuți.Ipocrizie alții nu devin un mincinos marionetă.Lipsa de integritate a cuiva, să nu rămânem la esența ta.Culorile gri pe care le poate aduce pe piață de viață, nu este cumpărat pentru culorile multiple.Ploaie nu pune în umbră strălucirea soarelui tău.Această lipsă nu preia resursele.cerul este plin de stele fiecare secundă, mai multe stele acolo; mai multe șanse trebuie să strălucească.Fie ca îngerii tăi vin prin ușa ta și nu printr-un sistem de blocare, în timp ce mai da drumul; mai protejat și va însoțit spiritul.Sufletul tău se mută la ritmul iubirii și pasiunii de integritatea ta.Furios că flacăra ființei tale este văzută nu numai de oameni și de pământ, dar chiar și dincolo de domeniul universului.Vocea simpatic sufletului tău este prins de sirenele dintr-un alt univers fantezie: imaginația deschide ușa pentru a experimenta sublim de pe pământ.Și amintiți-vă, amintiți-vă: vă luminos implicit sub piele exista, va insista pe a fi parte dintr-un univers frumos, esti ceea ce se află în spatele prima vedere, esti ceea ce face ca totul muta, esti ceea ce produce flash-uri pe cer și în ochii unei alte ființe umane.
------

Do solas ann?Ní bhaineann na tromchúis an domhain bhaint do aoibh gháire.Cúinsí a dhéanann tú steal do aisling.Bíonn an negativity léir do positivism.An betrayal Ní eclipse do mhuinín i ndaoine eile.Ní dhéanann an coldness de olc mhilleadh do chumas a dhéanamh go maith.Dorchadas ní mhúchadh do solas dian.hearts oighir de eile fuarú do dóiteáin.Ní chuireann cosc ​​cad a rá le daoine is féidir leat a chur ort féin.nach bhfuil daoine eile Hypocrisy bheith ina liar puipéad.
An easpa sláine duine ar bith, ní bata do bunúsach.Na dathanna liath is féidir a thabhairt an margadh saol nach bhfuil, a ceannaíodh le haghaidh do dathanna éagsúla.Ní Rain overshadow an gile de do ghrian.Go bhfuil easpa ní a ghlacadh ar láimh do chuid acmhainní.Tá do spéir líonadh le réaltaí gach dara, na réaltaí níos mó ann; seans níos mó a bhfuil tú a Shine.Bealtaine do aingeal a thagann tríd an doras agus ní ag glas, cé a ligean níos mó dul; níos mó chosaint agus beidh ag gabháil leis do spiorad.Bogann anam don rithim an ghrá agus paisean do shláine.Furious go bhfuil an lasair de do bheith le feiceáil, ní hamháin ag fir agus talamh, ach fiú níos faide ná an réimse na cruinne.Tá guth báúil ar do anam gafa ag sirens de Cruinne Fantasy eile: Osclaíonn samhlaíocht an doras chun taithí na sublime ar domhan.Agus cuimhnigh, cuimhnigh: tú geal intuigthe faoi do chraiceann ann, seasann tú ar bheith mar chuid de cruinne álainn, tá tú cad atá taobh thiar an gcéad amharc, tá tú cad a dhéanann bogadh gach rud, tá tú cad Táirgeann an flashes sa spéir agus i súile an duine eile.


--------------------------------你的存在?

世界的嚴重性不刪除你的笑容。

情況你偷走你的夢想。表觀消極需要你的實證。背叛不偏食在別人的信任。邪惡的寒光不會破壞你做的好本領。黑暗不是關閉強光。其他冰心裡涼你的火。這並不能阻止別人說什麼,你可以做你自己。虛偽別人不成為一個傀儡騙子。缺少任何人的誠信,不堅持你的本質。灰色的色彩,可以帶來生活的市場,是不是購買你的多種顏色。雨不會掩蓋你的太陽的亮度。這不是缺乏接管你的資源。你的天空充滿了明星每一秒中,更多的明星那裡;更多的機會,你必須大放異彩。願你的天使來通過你的門,沒有鎖,而更多的放手;更多的保護,將伴隨著你的精神。你的靈魂轉移到愛情和你的誠信激情的節奏。憤怒,你存在的火焰被認為不僅是男人和地球,但甚至超越了宇宙的領域。你的靈魂的同情聲音被困另一個奇幻世界的警笛聲:想像打開大門,體驗崇高在地球上。請記住,記住:你亮隱的皮膚下存在的,你堅持是一個美麗的宇宙的一部分,你是什麼是一見鍾情的背後,你是什麼讓一切的舉動,你是什麼產生閃爍在天空,而在另一個人的眼睛。


-------------------------------------

你的存在?世界的严重性不删除你的笑容。情况你偷走你的梦想。
表观消极需要你的实证。背叛不偏食在别人的信任。邪恶的寒光不会破坏你做的好本领。黑暗不是关闭强光。其他冰心里凉你的火。这并不能阻止别人说什么,你可以做你自己。虚伪别人不成为一个傀儡骗子。
缺少任何人的诚信,不坚持你的本质。
灰色的色彩,可以带来生活的市场,是不是购买你的多种颜色。雨不会掩盖你的太阳的亮度。这不是缺乏接管你的资源。你的天空充满了明星每一秒中,更多的明星那里;更多的机会,你必须大放异彩。愿你的天使来通过你的门,没有锁,而更多的放手;更多的保护,将伴随着你的精神。你的灵魂转移到爱情和你的诚信激情的节奏。愤怒,你存在的火焰被认为不仅是男人和地球,但甚至超越了宇宙的领域。你的灵魂的同情声音被困另一个奇幻世界的警笛声:想象打开大门,体验崇高在地球上。请记住,记住:你亮隐的皮肤下存在的,你坚持是一个美丽的宇宙的一部分,你是什么是一见钟情的背后,你是什么让一切的举动,你是什么产生闪烁在天空,而在另一个人的眼睛。-----------------------------


cahaya Anda ada?Keseriusan dunia tidak menghapus senyum Anda.Keadaan yang Anda mencuri impian Anda.Negativitas jelas mengambil positivisme Anda.
pengkhianatan tidak gerhana kepercayaan Anda pada orang lain.Dinginnya jahat tidak merusak kemampuan Anda untuk melakukan yang baik.Kegelapan tidak mematikan cahaya yang kuat Anda.
hati es lainnya mendinginkan api Anda.Itu tidak mencegah apa yang orang mengatakan Anda bisa menjadi diri sendiri.Kemunafikan orang lain tidak menjadi pembohong boneka.Kurangnya integritas siapa pun, tidak menempel esensi Anda.Warna abu-abu yang dapat membawa pasar hidup, tidak dibeli untuk beberapa warna Anda.Hujan tidak membayangi kecerahan matahari Anda.kurangnya yang tidak mengambil alih sumber daya Anda.langit Anda dipenuhi dengan bintang setiap detik, semakin banyak bintang di sana; lebih banyak kesempatan Anda harus bersinar.Mungkin malaikat Anda datang melalui pintu Anda dan bukan oleh kunci, sementara lebih melepaskan; lebih dilindungi dan disertai akan semangat Anda.Jiwa Anda bergerak mengikuti irama cinta dan gairah integritas Anda.Marah bahwa api dari keberadaan Anda terlihat tidak hanya oleh laki-laki dan bumi, tetapi bahkan di luar bidang alam semesta.Suara simpatik jiwa Anda terjebak dengan sirene fantasi alam semesta lain: imajinasi membuka pintu untuk mengalami luhur di bumi.
 Dan ingat, ingat: Anda cerah implisit bawah kulit Anda ada, Anda bersikeras menjadi bagian dari alam semesta yang indah, Anda adalah apa yang ada di balik pandangan pertama, Anda adalah apa yang membuat segalanya bergerak, Anda adalah apa yang menghasilkan berkedip di langit dan di mata manusia lain.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Espero que las traducciones estén lo mejor posible, lo más parecido a mis escritos.
 
I hope that translations be the best, the closest thing to my writings.
 
Saya berharap bahwa terjemahan yang terbaik dan hal yang paling dekat tulisan-tulisan saya.
 
 
我希望翻译是最好的,最接近我的著作。我希望翻譯是最好的,最接近我的著作。
 
Я надеюсь, что переводы лучше и ближе всего к моим писаниях.
 
Sper că traducerile sunt cel mai bine și cel mai apropiat lucru la scrierile mele.

 
Tá súil agam go bhfuil haistriúcháin is fearr agus an rud is gaire le mo scríbhinní.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved Copyright, Art Alice Perkins 2016.


.

 
 
 


     *********************************************************************************

*Para conseguir el libro "El universo del alma. Un espacio sin tiempo" contáctame a: alice_missworld@hotmail.com o en mi página: www.facebook.com/artealiceperkins
 
*LINK DE COMPRA ON-LINE PARA EL LIBRO, "EL UNIVERSO DEL ALMA. UN ESPACIO SIN TIEMPO": http://www.dunken.com.ar/web2/libreria_detalle.php?id=12894
 
 
 *Lugares de compra para el libro "El universo del alma. Un espacio sin tiempo" para los que son de distintas zonas de la ciudad autónoma de Buenos Aires: Librería Batania. Librería FREDO. Librería Vive leyendo. Librería Fray Mocho S.A. Librería Ross. Librería Garabombo Sherke S.r.l. Librería Garabombo Sherke S.r.l. Librería Avila. Librería Casassa y Lorenzo. Librería Queleer S.A. Librería El atril. Cámara Argentina del libro. FM Aprender 106.1. Dirección Nacional de Derechos de Autor. COMPARTAN ESTA INFORMACIÓN SI GUSTAN.
 
*"El universo del alma. Un espacio sin tiempo", participó nuevamente de la Feria Internacional del Libro 2016 en la Rural, Buenos Aires. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires [Sitio Oficial] ¡¡¡Para los que vayan, allí lo tendrán para llevárselo!!!
 
 Visiten mis redes sociales y compartan.
 
Links de redes sociales: 
 
 
 No hay comentarios:

Publicar un comentario