domingo, 17 de abril de 2016

Traducciones. Aistriúchán. Nереводы. Translations.

Original/español:

¿Has visto el verdadero ser de alguien?
¿Has visto el verdadero ser de alguien?
Yo me pregunto tantas cosas
que una vez me dijiste que no me pregunte;
me pregunto sobre el sol, sobre las piedras...
Sobre el océano, sobre las olas,
sobre ti y sobre todo lo que te compete.

Aún no he dejado de mirar hacia arriba,
sé que así, estoy más cerca de ti.
No he vuelto a mí misma desde que te vi,
diciéndome, la respuesta está encima.

No me importa no haber estado a tu lago,
las células no pueden caminar, sino estallar.
Es el consuelo de ser destello en penumbra
de la noche de cielo y rimas
cuando el aire se expresa y canta,
cuando las millas destilan risas y bailan.

No pude volver del elixir de sus palabras,
no pude ser más mi viejo yo.
Es esa esencia implícita en las vedas;
en las velas del amor.

No pude volver del elixir
de su esencia,
más las ostias no pueden caminar,
aún sí; existir.

El sacrificio de ser distintos,
de ser ciegos y de poder ver.
Así de paradójico como vivir y morir al mismo tiempo,
así de intenso es tu calor,
que hasta el día de hoy
y después de tantos años;
no miro las nubes
como me lo has hecho saber,
como cuando me pudiste ver
en medio de una manada de animales salvajes,
corriendo como quemada,
desahuciada.

Tú esencia me llevó al aroma de las sonrisas,
tus extremas medidas, me dieron los centímetros y las millas
que debe recorrer un triunfador, el que sueña,
el que realiza, el que mira el sol con los ojos y fija
la mirada en el brazo armónico de la brisa suprema.
Quién mira en el ojo de Dios, ve las cifras exactas.
Quién ama en nombre del amor, viaja a la verdadera mirada.

Estimo entonces,
por más de mil años
por más personas como semejantes
¿Has visto el verdadero ser de alguien?
 


--------------

Have you seen the true being of someone?I wonder many thingsyou once told me not to ask;I wonder about the sun on the stones ...Over the ocean, the waves,about you and everything that touches you.

I have not stopped looking up,I know well, I'm closer to you.I have not been myself since I saw you,saying, the answer is above.

I do not mind not having been to your lake,the cells can not walk, but bursting.Is the consolation of being gleam in penumbranight sky and rhymeswhen the air is expressed and sings,when distill miles laughter and dance.

I could not return the elixir of his words,I could not be my old self.It is this implicit essence closures;in love candles.

I could not return the elixirof its essence,plus ostias can not walk,even if; exist.

The sacrifice of being different,and being blind to see.So paradoxically as live and die at the same time,so intense is your warmth,until todayand after so many years;I do not watch the cloudsas I know you did,as you could see when Iin the middle of a herd of wild animals,running as a burnt,evicted.

You took me to the aroma essence of smiles,your extreme measures, I got centimeters and mileswhich should go a winner, the dreamer,which makes the watching the sun with eyes and fixedlook at the harmonic arm of the supreme breeze.Who looks in the eye of God, sees the exact figures.Who loves in the name of love, travels to the real look.

I consider then,for over a thousand yearsby more people as suchHave you seen the true being of someone?


------------

Вы видели истинное существо кого-то?Интересно, много вещейвы когда-то сказал мне, чтобы не спрашивать;Интересно, о солнце на камнях ...За океаном, волны,о вас и все, что касается вас.

Я не перестал смотреть вверх,Я хорошо знаю, я ближе к вам.Я не был сам, так как я видел, как ты,говоря, ответ выше.

Я не против того, не будучи к вашему озера,клетки не могут ходить, но распирает.Является ли утешением будучи просветом в полутениночное небо и рифмыкогда воздух выражается и поет,когда перегонять миль смех и танцы.

Я не мог вернуть эликсира его словам,Я не мог быть мой старый сам.Именно это неявные укупорочные сущность;в любви свечи.

Я не мог вернуть эликсираего сущности,плюс ostias не может ходить,еще один; есть.

Жертва отличаться от других,и быть слепым, чтобы видеть.Так как это ни парадоксально, как живут и умирают в то же время,настолько интенсивно ваше тепло,до сегодняшнего дняи после стольких лет;Я не смотрю на облакакак я знаю, что ты сделал,как вы могли видеть, когда яв середине стада диких животных,работает как сожжением,выселены.

Вы взяли меня к ароматической сущности улыбки,ваши крайние меры, я получил сантиметров и миликоторый должен пройти победителя, мечтателя,что делает смотреть на солнце с глазами и фиксированнымпосмотреть на гармоническом руку верховного бриза.Кто смотрит в глаза Бога, видит точные цифры.Кто любит во имя любви, путешествует в реальный взгляд.

Я считаю, то,в течение более тысячи летбольше людей как таковыхВы видели истинное существо кого-то?

------------

L-ai văzut adevărata ființă pe cineva?Mă întreb de multe lucrurimi-ai spus odată să nu ceară;Mă întreb despre soare pe pietrele ...Peste ocean, valuri,despre tine și tot ceea ce atinge.

Nu m-am oprit în căutarea în sus,Știu bine, eu sunt mai aproape de tine.Nu m-am fost de când te-am văzut,spunând, răspunsul este mai sus.

Nu mă deranjează că nu a fost la lacul tau,celulele nu pot merge, dar de rupere.Este consolarea de a fi sclipire în penumbrăcerul de noapte și rimecând aerul este exprimat și cântă,când mile distilerii râs și dans.

N-am putut intoarce elixirul cuvintelor sale,Nu am putut fi vechiul meu de sine.Este această esență implicite de închidere;în lumânări de dragoste.

N-am putut intoarce elixirdin esența sa,plus ostias nu pot merge,încă o; există.

Sacrificiul de a fi diferit,și fiind orb pentru a vedea.Așa că, în mod paradoxal ca trăiesc și mor în același timp,atât de intensă este căldura,până în prezentși după atâția ani;Nu mă uit la noriașa cum știu că ai făcut-o,așa cum ai putea vedea când amîn mijlocul unei turme de animale sălbatice,care rulează ca ars,evacuat.

M-ai dus la esenta aroma de zambete,măsurile tale extreme, am centimetri și milecare ar trebui să meargă un câștigător, visătorul,ceea ce face ca uitam de soare cu ochii și fixeuita-te la brațul armonic al brizei suprem.Care se uită în ochii lui Dumnezeu, vede cifrele exacte.Cine iubește în numele iubirii, se deplasează la imaginea reală.

Consider că atunci,timp de peste o mie de anide oameni mai mult ca atareL-ai văzut adevărata ființă pe cineva?
-------------
你見過真正幸福的人嗎?我不知道很多東西你曾經對我不問;我想知道在石頭太陽...在海洋,海浪,關於你的一切觸動你。

我沒有停止尋找了,我清楚地知道,我離你更近。我沒有自己,因為我看到你,他說,答案是以上。

我不介意沒有到過你的湖,細胞不能走路,但爆裂。在半影是一線的安慰夜空和童謠當空氣被表達和唱,當蒸餾英里的笑聲和舞蹈。

我不能回他話裡的仙丹,我不能成為我的舊的自我。正是這種隱含的實質倒閉;在愛的蠟燭。

我無法返回靈藥它的精髓,再加上ostias不能走路,另一個;存在。

被不同的犧牲,並且是瞎看。在同一時間,使矛盾活而不死,如此激烈的是你的溫暖,直到今天而且經過這麼多年;我不看雲因為我知道你做了,正如你可以看到我的時候在野生動物的牧群中間,運行為燔,驅逐。

你帶我微笑的芳香精華,你極端的措施,我厘米,英里這應該是贏家,夢想家,這使得觀看眼睛和固定的太陽看微風至高無上的諧波手臂。誰在看神的眼睛,看到確切的數字。誰愛在愛的名義,前往真正的樣子。

我認為那麼,超過一千年更多的人這樣你見過真正幸福的人嗎?
-----------
Apakah Anda melihat makhluk sejati seseorang?Aku ingin tahu banyak halAnda pernah mengatakan kepada saya untuk tidak bertanya;Aku bertanya-tanya tentang matahari pada batu ...Atas lautan, gelombang,tentang Anda dan segala sesuatu yang menyentuh Anda.

Aku belum berhenti mencari,Aku kenal baik, saya lebih dekat dengan Anda.Saya belum diriku sendiri karena aku melihatmu,mengatakan, jawabannya adalah di atas.

Saya tidak keberatan tidak pernah ke danau Anda,sel tidak bisa berjalan, tapi penuh.Adalah penghiburan yang mengkilat di penumbralangit malam dan sajakketika udara dinyatakan dan bernyanyi,ketika menyaring mil tawa dan tari.

Saya tidak bisa mengembalikan obat mujarab kata-katanya,Aku tidak bisa menjadi diri saya yang lama.Inilah implisit penutupan esensi;di lilin cinta.

Aku tidak bisa kembali obat mujarabdari esensinya,ditambah ostias tidak bisa berjalan,lagi; ada.

Pengorbanan yang berbeda,dan menjadi buta.Jadi paradoks sebagai hidup dan mati pada saat yang sama,begitu kuat adalah kehangatan Anda,hingga saat inidan setelah bertahun-tahun;Saya tidak melihat awanyang saya tahu Anda lakukan,Anda bisa melihat ketika sayadi tengah-tengah kawanan binatang liar,berjalan sebagai bakaran,diusir.

Anda membawa saya ke esensi aroma senyum,langkah-langkah ekstrim, saya mendapat sentimeter dan milyang harus pergi pemenang, pemimpi,yang membuat menonton matahari dengan mata dan tetapmelihat lengan harmonik angin tertinggi.Yang tampak di mata Allah, melihat angka yang tepat.Yang mencintai atas nama cinta, perjalanan ke tampilan nyata.

Saya menganggap itu,selama lebih dari seribu tahunoleh lebih banyak orang seperti ituApakah Anda melihat makhluk sejati seseorang?

 


 

All Rights Reserved Copyright, Art Alice
 
Perkins 2016.
 
 
 
 
 
 
A continuación: tercera foto revelación de la obra: "Miss Universe Of Art", antes de la gran subida masiva.
 
 
*********************************************************************************
*Para conseguir el libro "El universo del alma. Un espacio sin tiempo" contáctame a:alice_missworld@hotmail.com o en mi página: www.facebook.com/artealiceperkins

*LINK DE COMPRA ON-LINE PARA EL LIBRO, "EL UNIVERSO DEL ALMA. UN ESPACIO SIN TIEMPO":http://www.dunken.com.ar/web2/libreria_detalle.php?id=12894


 *Lugares de compra para el libro "El universo del alma. Un espacio sin tiempo" para los que son de distintas zonas de la ciudad autónoma de Buenos Aires: Librería Batania. Librería FREDO. Librería Vive leyendo. Librería Fray Mocho S.A. Librería Ross. Librería Garabombo Sherke S.r.l. Librería Garabombo Sherke S.r.l. Librería Avila. Librería Casassa y Lorenzo. Librería Queleer S.A. Librería El atril. Cámara Argentina del libro. FM Aprender 106.1. Dirección Nacional de Derechos de Autor. COMPARTAN ESTA INFORMACIÓN SI GUSTAN.
*"El universo del alma. Un espacio sin tiempo", participó nuevamente de la Feria Internacional del Libro 2016 en la Rural, Buenos Aires. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires [Sitio Oficial] ¡¡¡Para los que vayan, allí lo tendrán para llevárselo!!!
Visiten mis redes sociales y compartan.

Links de redes sociales: 
Facebook personal: www.facebook.com/alice.perkins12
 
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario