martes, 7 de junio de 2016

Primera revelación de la sesión de la obra conceptual: "Miss Universe of Art".


Primera revelación total de la sesión de la obra conceptual: "Miss Universe of Art". 


Síntesis:


Género: intervención pública, arte “efímero” o contemporáneo, arte fotográfico.


Vestimenta: de "gala" para "fiesta" en coral oscuro rosado y coronación como Miss Universo Del Arte. 


Accesorios adicionales: banda, corona, ramo de flores, diversas ambientaciones, arte. 

Descripción simple:
La "gala" ficticia se realizó en diferentes ambientes al aire libre como también en espacios cerrados, contó con cuatro cambios de vestuario; dos de ellos, simulando un concurso de belleza con la apropiación del glamour de una fiesta y los premios que llevan una coronación como “Miss Universo”, en este caso; del arte.
La idea fue tomarme a mí misma como objeto efímero de una obra, como también dejar el registro en fotografías para evitar la característica efímera total en el tiempo y cristalizar el proceso en una línea atemporal.
Otro efecto secundario (o primario para conocedores de arte contemporáneo), fue el hecho de intervenir espacios públicos al realizar esta obra y observar la reacción de la gente en el lu
gar a medida que se iban incorporando (que fue EXCELENTE, la gente se divirtió viendo, en mi blog desarrollaré más tarde las anécdotas de esta experiencia inolvidable). 

La base de esta intervención dinámica, partió del punto de tomar como parodia un hecho de la realidad como lo es un concurso de belleza y sistematizar su estética en un concepto de alegría, color, vida y relato personal sobre lo que significa el amor que siento por el arte y el camino por el cual me lleva: el de crear cualquier cosa que quiera crear a través de múltiples recursos y géneros del arte, siempre con un inicio de humor y un destello que trata ridiculizar la realidad en buen plan o de crear una realidad en donde el arte es lo que elegí hacer, como así también, permitir ver el mundo al que pertenezco en donde puedo ser quien quiera ser, en cualquier lugar y espacio del tiempo. 
El título alude no solamente a la parodia de un concurso como Miss Universo del Arte sino, además a un juego de palabras entre ser; “Miss Universo” del arte; Miss arte del universo; el arte del universo; el universo del arte; señorita universo del arte y señorita arte en el universo, dentro del universo del arte y dentro del arte en el universo, entre otras…

Descripción completa, pronto en mi blog: ¡escrita y con la sesión completa de fotos (que son muchísimas), más Wallpaper! 

Traducciones incluidas: Traducciones. Aistriúchán. Nереводы. Translations.1-

Full disclosure of the first session of the conceptual work: "Miss Universe of Art".

Synthesis:

Genre: public intervention, "ephemeral" or contemporary art, photographic art.

Attire: of "gala" for "party" in dark pink and coral coronation as Miss Universe Art.

Additional accessories: band, crown, bouquet of flowers, various settings, art.simple description:The fictional "gala" was held in different outdoor environments as well as in enclosed spaces, it featured four costume changes; two of them, simulating a beauty contest with the appropriation of the glamor of a party and prizes bearing a coronation as "Miss Universe" in this case; Of art.The idea was to take myself as ephemeral object of a work, as well as photographs leave registration to prevent total ephemeral characteristic in time and crystallize the process in a timeless line.A secondary (or primary for connoisseurs of contemporary art) effect, was the fact intervene public spaces to make this work and observe the reaction of people in the place as they were incorporated (which was excellent, people had fun watching in my blog I will develop later anecdotes of this unforgettable experience).The basis of this dynamic intervention, split point taken as parody a fact of reality as it is a beauty contest and systematize their aesthetics on a concept of joy, color, life and personal account of what the love I feel art and the way which leads me to create anything you want to create through multiple resources and genres of art, always with an onset of humor and a sparkle that is ridiculing reality in good plan or create a reality where art is what I chose to do, as well, allow you to see the world I belong where I can be who I want to be, anywhere in space and time.The title refers not only to the parody of a contest as Miss Universe Art but also a pun between being; "Miss Universe" art; Miss Universe art; the art of the universe; the universe of art; Miss Miss universe of art and art in the universe, in the universe of art and in art in the universe, among other ...Full soon on my blog description: written and full photoshoot (which are many), more Wallpaper!

---------------------------

2-

Nochtadh iomlán an chéad seisiún den obair coincheapúil: "Miss Cruinne Ealaíne".

sintéis:

Seánra: hidirghabháil phoiblí, "ephemeral" nó comhaimseartha ealaíne, ealaín grianghrafadóireachta.

Attire: ar "mórthaispeántas" in ionad "páirtí" i bándearg dorcha agus chorónú choiréil mar Miss Cruinne Airt.

Accessories breise: banna, choróin, bouquet na bláthanna, suímh éagsúla, ealaín.Cur síos simplí:An fictional "mórthaispeántas" i dtimpeallachtaí lasmuigh éagsúla chomh maith le i spásanna faoi iamh, le feiceáil sé ceithre athruithe éadaí; dhá cheann acu, Insamhladh comórtas áilleacht leis an leithreasú an glamour páirtí agus duaiseanna ar a bhfuil chorónú mar "Miss Cruinne" sa chás seo; Airt.Ba é an smaoineamh mé féin a ghlacadh mar rud breacshaolacha de shaothar, chomh maith le saoire grianghraif clárúcháin chun cosc ​​tréith ephemeral iomlán in am agus shásamh ar an bpróiseas i líne timeless.A tánaisteach (nó go príomha as connoisseurs ealaíne comhaimseartha) éifeacht, bhí ar an bhfíric idirghabháil spásanna poiblí a dhéanamh an obair seo agus breathnú ar an imoibriú na ndaoine san áit mar a bhí siad corpraithe (a bhí iontach, bhí daoine ag breathnú spraoi i mo bhlag beidh mé a fhorbairt scéalta níos déanaí an taithí unforgettable).Bhonn an idirghabháil dinimiciúil, pointe scoilt ghlacadh mar scigaithris rud réaltacht toisc gur comórtas áilleacht agus systematize a aeistéitic ar choincheap an-áthas, dath, saol agus cuntas pearsanta ar an méid ar an grá is dóigh liom ealaín agus an tslí a dtagann dom aon rud is mian leat a chruthú trí acmhainní éagsúla agus seánraí ealaíne a chruthú, i gcónaí le tosú an greann agus sparkle atá ridiculing réaltacht i bplean maith nó a chruthú a thabhairt i gcrích i gcás ina bhfuil ealaín cad a roghnaigh mé a dhéanamh, chomh maith, ligean duit a fheiceáil ar an domhan bhaineann mé nuair is féidir liom a bheith ar mian liom a bheith, in aon áit sa spás agus am.Níl Tagraíonn an teideal amháin don parody de chomórtas mar Miss Cruinne Art ach freisin punt idir bhail; "Miss Cruinne" ealaín; art Miss Cruinne; an ealaín na cruinne; na Cruinne ealaíne; Iníon Iníon Cruinne ealaíne agus ealaíne i na Cruinne, i na Cruinne ealaíne agus in ealaín i na Cruinne, i measc eile, ...Iomlána go luath ar mo bhlag síos: i scríbhinn agus go hiomlán photoshoot (a bhfuil go leor), níos Cúlbhrat!

-------------------------
 
 
 
 
 
 
 
3-
 
Полное раскрытие первой сессии концептуальной работы: "Мисс Вселенная искусства».

синтез:

Жанр: государственное вмешательство, "эфемерным" или современное искусство, фотоискусство.

Наряд: "ГАЛА" для "партии" в темно-розового и кораллового коронации Мисс Вселенная искусства.

Дополнительные аксессуары: группа, корона, букет цветов, различные настройки, арт.простое описание:Вымышленный "Гала" был проведен в различных условиях окружающей среды, а также в закрытых помещениях, он все четыре костюма изменения; два из них, имитируя конкурс красоты с присвоением гламура партии и призы, несущие коронацию как "Мисс Вселенная" в этом случае; Ст.Идея состояла в том, чтобы взять себя в качестве объекта эфемерной произведения, а также фотографии оставить регистрацию, чтобы предотвратить полную эфемерную характеристику во времени и кристаллизуются процесс в вечной линии.Вторичный (или первичное для ценителей современного искусства) эффект, был тот факт, вмешиваются в общественных местах, чтобы сделать эту работу и наблюдать за реакцией людей, в том месте, так как они были включены (который был отличный, люди должны были прикалываются в своем блоге я буду развиваться позже анекдотов из этого незабываемого опыта).В основе этого динамического вмешательства, точка разделения рассматривать как пародию факт реальности, как это конкурс красоты и систематизировать их эстетику на понятии радости, цвет, жизнь и личный счет того, что любовь, которую я чувствую, искусство и путь, который ведет меня, чтобы создать все, что вы хотите создать через несколько ресурсов и жанров искусства, всегда с наступлением юмора и искоркой, которая высмеивая реальность в хорошем плане или создать реальность, где искусство, что я решил сделать, а также, позволяют увидеть мир я принадлежу, где я могу быть тем, кем я хочу быть, где-нибудь в пространстве и времени.Название относится не только к пародии на конкурсе Мисс Вселенная искусства, но и игра слов между существом; искусство "Мисс Вселенная"; Мисс Вселенная искусства; искусство вселенной; Вселенная искусства; Мисс Мисс Вселенная искусства и искусства во вселенной, во вселенной искусства и в искусстве во Вселенной, среди других ...Полный в ближайшее время на моем описании блога: написано и полное фотосессию (что много), более обои! 

 
 
 


All Rights Reserved Copyright, Art Alice Perkins 2016.

 www.facebook.com/alice.perkins12
¡¡¡Comparte todo!!! Es arte para todos.

 
*********************************************************************************
*Para conseguir el libro "El universo del alma. Un espacio sin tiempo" contáctame a:alice_missworld@hotmail.com o en mi página: www.facebook.com/artealiceperkins
 *LINK DE COMPRA ON-LINE PARA EL LIBRO, "EL UNIVERSO DEL ALMA. UN ESPACIO SIN TIEMPO":http://www.dunken.com.ar/web2/libreria_detalle.php?id=12894 *Lugares de compra para el libro "El universo del alma. Un espacio sin tiempo" para los que son de distintas zonas de la ciudad autónoma de Buenos Aires: Librería Batania. Librería FREDO. Librería Vive leyendo. Librería Fray Mocho S.A. Librería Ross. Librería Garabombo Sherke S.r.l. Librería Garabombo Sherke S.r.l. Librería Avila. Librería Casassa y Lorenzo. Librería Queleer S.A. Librería El atril. Cámara Argentina del libro. FM Aprender 106.1. Dirección Nacional de Derechos de Autor. COMPARTAN ESTA INFORMACIÓN SI GUSTAN.


 
*"El universo del alma. Un espacio sin tiempo", participó nuevamente de la Feria Internacional del Libro 2016 en la Rural, Buenos Aires. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires [Sitio Oficial] ¡¡¡Para los que vayan, allí lo tendrán para llevárselo!!!
Visiten mis redes sociales y compartan.

Links de redes sociales: 

Facebook personal: www.facebook.com/alice.perkins12
  
 
 
 
 
 
 
 
  

No hay comentarios:

Publicar un comentario